BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KURUMSAL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR, AMAÇVE İŞİN TANIMI

1.1 ………………………….. (firma ismi)……………………………………..adresinde faaliyet göstermekte olup bundan sonra “…………………………..” olarak anılacaktır.

1.2 …………………………..ile aramızda 1.3. maddede yazılı iş/faaliyet kapsamında; sözleşme, protokol veya benzeri adlar altında imzalanmış ve/veya imzalanması planlanan akdi ilişkinin amaçlarını gerçekleştirmek üzereBNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ne ait ve “GİZLİ BİLGİ” niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilere ulaşacak olmamız sebebiyle, aşağıdaki hususlara riayet etmeyi peşinen kabul ve taahhüt ederiz.

1.3 İş/FaaliyetTanımı:……………………………………………………………………………….

2.GİZLİBİLGİNİN TANIMI

2.1 Aşağıdaki bilgileri kesinlikle “GİZLİ BİLGİ” olarak kabul ederiz:

2.1.1 Kurum tarafından işlenen (24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tanımlanan) kişisel veriler.

2.1.2 BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ne ait özel sırlar, mali bilgiler, çalışan bilgileri, sistem bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar sistemleri içerisinde saklanan veriler, donanım/yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile yüklenici ve çalışanlarının çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu işler.

2.1.3 Açıklanması halinde kişi ve kurumlara maddi veya manevi zarar verme ya da herhangi bir kişi veya kuruma haksız yarar sağlama ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belge.

3.GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI

3.1 Bu gizli bilgiyi;

3.1.1 BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yayımlanmış yürürlükteki KVKK Politikasında belirtilen tedbirleri almak suretiyle korumayı,

3.1.2 Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi, açıklamamayı, değiştirmemeyi, çoğaltmamayı ve/veya kamuya duyurmamayı,

3.1.3 İşin yürütülmesi haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde ve sebeple kullanmamayı,

3.1.4 Üçüncü kişiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşılmaması için gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle saklamayı,

3.1.5 Gizli bilgilerin tutulduğu ortamlar ile ilgili işlemlerin kayıtlarının olması açısından erişimleri ve yapılan işlemleri kaydetmeyi, bu iz kayıtlarının erişimine, değiştirilmesine ve silinmesine izin vermemeyi ve yukarıda sayılan surette sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederiz.

3.2 Kendi gizli bilgilerimizi korumakta gösterdiğimiz özenin aynısını BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin gizli bilgisini korumakta da göstereceğimizi, sadece zorunlu hallerde ve işin gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarımıza işin yürütülmesi için gereken nispette ve bilginin korunması için her türlü azami önlemi alarak verebileceğimizi; BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin gizli bilgilerine erişecek personelimize, KVKK kapsamında yürürlükte olan personel gizlilik sözleşmesini imzalatacağımızı; çalışanlarımızın bilginin gizliliği hususunda bu taahhütname ve personel gizlilik sözleşmesi yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan tarafımızın sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederiz.

3.BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nden temin etmiş olduğumuz gizli bilgilerin bu Taahhütnameye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğumuzda, derhal ve yazılı olarak BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne durumu bildirmekle yükümlü olduğumuzu da kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

4.GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN DURUMLAR

4.1 Aşağıdaki bilgilerin gizli bilgi olarak nitelendirilmeyeceğini kabul ve beyan ederiz.

4.1.1 BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından alenileştirilmiş bilgiler,

4.1.2 Açıklanmasına BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yazılı olarak onay verilmiş bilgiler,

4.1.3 Yürürlükte olan bir kanuna ya da verilmiş olan bir mahkeme kararına istinaden açıklanması gereken bilgiler.

4.2. Bu Taahhütnamenin 4.1.3 maddesi gereğince gizli bilgiyi açıklamaya mecbur kalmamız halinde, gizli bilgiyi açıklamadan önce BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ne derhal yazılı bir bildirimde bulunacağımızı, gizli bilgiyi sadece hukuken gerektiği kadar açıklayacağımızı ve bu açıklamanın kapsamına ilişkin olarak BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne yazılı olarak bildirimde bulunacağımızı, 4.1.3 maddesi kapsamında bilgi paylaşımında bulunmuş olmamızın bu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimizin sona erdiği anlamına gelmediğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

5.DENETİM VE REFERANS

5.1 BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin gerekli gördüğü hallerde, önceden haber vermek kaydıyla tesis ve sistemlerimizde, bu taahhütnamenin konusu ve kapsamı ile sınırlı kalmak şartıyla, bilgi güvenliği denetimleri yapma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan ederiz.

5.2 BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin resmî kurumlarca denetlenmesi halinde bu denetim kapsamında tarafımızdan bilgi ve belge talep edilmesi halinde, tarafımızdan talep edilen bilgi ve belgeleri derhal sağlamakla yükümlü olduğumuzu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

5.3 BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bu konuda açık yazılı izni olmadıkça görsel ya da yazılı medya aracılığıyla BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni referans olarak göstermeyeceğimizi ya da reklam aracı olarak ve/veya reklam amacıyla kullanmayacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

6.GİZLİ BİLGİLERİN İADESİ

6.1 Bu Taahhütnamenin sona ermesi veya feshedilmesi veya BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından daha önce talep edilmesi durumunda, masrafları tarafımıza ait olmak üzere zilyetliğimizde bulunan gizli bilgi içeren her türlü dokümanı ve bunların kopyalarını derhal BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne iade edeceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

6.2 Bilgisayar dâhil herhangi elektronik cihaz veya mecraya yaptığımız kayıtları geri alınamaz şekilde yok edeceğimizi, BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talep edilmesi durumunda söz konusu gizli bilgileri barındıran diskleri bedelsiz olarak BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne teslim edeceğimizi; kayıtların yok edilmesi ve/veya gizli bilgi barındıran disklerin tespiti faaliyetine BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından görevlendirilecek bir uzman personelin refakat etmesine izin vereceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

6.3 6.2 maddesinde belirtilen kayıtların geri alınamaz bir şekilde yok edildiğini, bir şirket yetkilisinin imza edeceği tutanakla belgeleyeceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

7.TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART

7.1 Bu Taahhütnameden doğan yükümlülüklerimizi tamamen veya kısmen ihlal etmemiz halinde, doğrudan ve dolaylı tüm zarar ve ziyanı karşılayacağımızı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

7.2 Bu maddede yer alan tazminat ödeme yükümlülüğüne ek olarak, bu Taahhütnameden doğan yükümlülüklerimizi tamamen veya kısmen ihlal etmemiz nedeniyle idari veya adli BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne kesilecek her türlü cezayı ilk talep halinde tazmin edeceğimizi, ayrıca bu cezaların doğmasına neden olan aykırılıklar nedeniyle ortaya çıkan her türlü zararı karşılayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

8.KISMİ GEÇERSİZLİK

Bu Taahhütname maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu halin Taahhütnamenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmeyeceğini kabul ederiz.

9.TAAHHÜTNAME GEÇERLİLİĞİ VE DEĞİŞİKLİĞİ

BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yeni bir Gizlilik Taahhütnamesi yayımlaması ve yayımlanan yeni Gizlilik Taahhütnamesinin tarafımızca imza altına alınması durumunda, bu taahhütname hükümlerinin ortadan kalkacağını ve yeni Gizlilik Taahhütnamesi hükümlerinin geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

10.DEVİR VE SÜRE

10.1 Bu Taahhütnamenin, imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve yazılı olarak BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sona erdirilmedikçe yürürlükte kalacağını, BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile aramızdaki akdi ilişki sona erse veya bu taahhütname herhangi bir şekilde sona erdirilse dâhi bu Taahhütnamedeki gizlilik yükümlülüklerinin geçerli olmaya devam edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

10.2 Bu Taahhütname yer alan hak ve/veya yükümlülüklerin tarafımızca tamamen ya da kısmen bir başkasına devredilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.